QMS ISO 9001: 2015

Din adgang til ICRA Certificeret kvalitetssikring

Mere effektiv, mere fejlfri, mere indtjening

ISO 9001 : 2015

Få hjælp til nogle gode dokumenterede arbejdsprocesser !  måske på sigt en ISO 9001 certificering.

Hos TAASTRØM får du gode erfaringer med udvikling og vedligeholdelse af processer, procedurer og dokumentation i forhold til at være en veldrevet og måske ISO 9001 certificeret virksomhed.

 

Du behøver naturligvis ikke at gå hele vejen, men det bør overvejes om det er en god investering at blive ISO-certificeret.

 

Der ligger et stort stykke arbejde i at udvikle fundamentet for at arbejde i henhold til en ISO-standard. De nødvendige procedurer og processer skal beskrives og medarbejdere på alle niveauer skal lære at arbejde med dem.

 

Hvad får du så?
Du får hjælp til at få etableret et solidt fundamentet for at arbejde i overensstemmelse med ISO-standarden og du får hjælpe til at klæde medarbejderne ordentligt på.

Du får naturligvis også løbende vedligeholdelse af procedurer, processer og dokumentation i overensstemmelse med standarden.

Og du får gennemført interne audits, som sikrer at alt det gode arbejde bliver ført ud i livet sådan som det var hensigten. Og du får gennemført leverandøraudits for at sikre, at dine leverandører lever op til den standard og de forventninger der er aftalt. 

Hvorfor gavner en certificering jeres virksomhed?

En certificering i ISO 9001 demonstrerer din organisations evne til at opfylde kundernes krav og behov. Dette resulterer i:

  • Forbedret kundetilfredshed og tillid, som kan medføre øget forretning.
  • En signifikant konkurrencefordel, da flere og flere virksomheder kræver, at deres leverandører og underleverandører har en kvalitetsledelsescertificering.

En uafhængig vurdering og certificering af jeres kvalitetsledelsessystem sender et klart signal til markedet om at I arbejde effektivt med kvalitet.

Hvad er ISO 9001?

(Fra DNVGL’s hjemmeside 2019)

De specifikke krav til et kvalitetsledelsessystem i ISO 9001 standarden forbedrer din evne til at levere produkter og services der opfylder kundekrav, myndighedskrav og lovmæssige krav. Standarden er procesorienteret og lægger vægt på løbende forbedringer, effektivitet og kundetilfredshed.

  • ISO 9001 indeholder en model til et kvalitetsledelsessystem. Modellens fokus på effektivisering af processer, bidrager til at virksomheden kan opnå ønskede resultater.
  • Standarden fremmer implementeringen af en proces tilgang, som lægger vægt på behov, merværdi, process performance og effektivitet samt en kontinuerlig forbedring gennem objektive målinger.
  • Tidligere versioner af ISO 9001 var skræddersyet til produktionsindustrien og krævede en omfattende systemdokumentation. Den nuværende version er mere generisk og kan anvendes indenfor alle organisationer uanset branche, størrelse og produkttype.

efter implementeringen

skal vi holde fast i at alle efterlever den nye standard og vi skal justere med det samme, hvis vi oplever at noget ikke virker efter hensigten. Arbejdet med opfølgning og fastholdelse er vigtigt for at vi ser effekten.

5  SKARPE

Om ISO 9001

(Artikel fra Dansk Standard 16 juli 2015.)

Mere end 1 million virksomheder er på verdensplan certificeret efter ISO 9001 for kvalitetsledelse. I efteråret 2015 udkommer standarden i en ny, revideret version. Vi har stillet Lars Brogaard, konsulent i Dansk Standard, 5 skarpe om den nye ISO 9001.

 

  1. Hvad er de største ændringer i ISO 9001?

Den største ændring er, at ISO 9001 nu får fokus på lederskab (leadership) frem for styring (management). Det betyder, at kvalitetsarbejdet i højere grad skal supportere virksomhedens strategi – og ikke bare leve sit eget liv. Man kan sige, at den får en mere prominent rolle i forhold til virksomhedsstrategien.

Den anden store ændring handler om krav til risikotænkning – virksomheden skal forholde sig til de muligheder, der er for udvikling. Når det besluttes at forfølge en eller flere af disse muligheder opstår risici – og de skal håndteres.

Den nye version af ISO 9001 vil også som noget nyt kræve, at man skal overveje de behov og forventninger, som ens interessenter har. Hidtil har det kun været krævet, at kundekrav opfyldes og kundeforventninger efterstræbes. Men fremover skal krav og forventninger fra fx samarbejdspartnere, NGO’ere og myndigheder overvejes, og deres relevante krav skal opfyldes. Men kundefokus er stadig det primære princip, selvom der nu også skal være fokus på andre interessenters behov og forventninger.

Den sidste store ændring er, at der fremover stilles krav om organisatorisk viden. Det er ikke længere nok, at personer er kompetente. Det skal nu også sikres, at den viden, der er nødvendig for virksomhedens fortsatte eksistens er til stede som viden, der ikke kun er forankret hos personer, men som er forankret som virksomhedens viden.

  1. Hvad kommer den nye struktur til at betyde for brugerne?

Det bliver lettere at kombinere de forskellige ledelsessystemer ind i ét system, fx vil grundlæggende krav til dokumentation og audit blive ens i alle ledelsesstandarderne. Det gør det nemmere at overskue kravene og lave et godt ledelsessystem, fordi de generiske ledelsesmæssige krav i standarderne går igen.

Det giver i mine øjne standarderne en højere kvalitet. Tidligere har de enkelte ISO-komiteer skrevet deres egne krav til de overordnede ledelsesmæssige krav, og ikke alle komiteer har været lige kompetente i den henseende. De nye fælles, generelle ledelsesmæssige krav har helt klart hævet kvalitetsniveauet – også i ISO 9001.

  1. Hvordan skaber ISO 9001 værdi set med dine øjne?

Det gør den, fordi den sikrer kundefokus – og organisationer lever kun så længe dens kunder og andre interessenter er tilfredse. Derudover baserer den sig på de to væsentligste ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act og Risk Thinking. Det sidste handler om god beslutningstagen, der sammen med kundefokus er vigtige elementer i bæredygtig forretningsudvikling. Standarden definerer en model, der kombinerer top-down og buttom-up ledelsesform, som både skaber beslutningskraft men også medarbejderengagement, som er nødvendig for langvarig succes.

  1. Hvilken rolle har Danmark spillet i revisionen?

Vi har været bannerfører for at få kravene til organisatorisk viden ind som nyt krav. Og så har vi generelt påvirket formuleringen af de 7 nye kvalitetsledelsesprincipper, som ISO 9001 bygger på. Det er lykkedes at få dem til at være i god overensstemmelse med danske ledelsesprincipper og mindre ”amerikaniserede” end de ville være blevet uden dansk deltagelse.

  1. Vil revisionen af ISO 9001 få betydning for andre standarder?

Den fælles opbygning og fælles tekster, som nu vil indgå i alle ISOs ledelsessystemstandarder, tager udgangspunkt i ISO 9001 standarden, som dermed danner basis for de andre standarder. Derudover kopieres mange af de specifikke krav i den kommende ISO 9001 til mange af de andre nye standarder. Kravene i ISO 9001 og ISO 14001, der begge publiceres i oktober 2015 er forsøgt harmoniserede til størst mulig grad. Og de kommende standarder for arbejdsmiljøledelse (ISO 45001), fødevaresikkerhed (ISO 22000), bæredygtig produktion af kakao (ISO 19381-1) og mange andre vil kopiere nogle af de specifikke krav, som den nye ISO 9001 vil indeholde. På den måde er ISO 9001 trendsættende for mange andre standarder.

 

Kontakt

Ledelse og Procesudvikling

v/ Henrik Taastrøm
Hjarsbækvej 34, Gl. Rye
8680 Ry

Telefonnr.: +45 23 93 93 94

E-mail: mail@taastrom.dk

Copyright © 2019 Taastrøm